ในหุบเขา กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

ISBN:

Published:

128 pages


Description

ในหุบเขา  by  กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

ในหุบเขา by กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 128 pages | ISBN: | 4.51 Mb

หนังสือรวมบทกวีไรฉันทลักษณทีผูเขียนเขียนขึนระหวางฤดูฝนปี 2544 – 2548 นำมาตีพิมพหลังจากผูเขียนเสียชีวิตไปแลว บางบทเคยผานการตีพิมพในมติชนสุดสัปดาห บทกวีเปนเรืองราวชีวิตอันเรียบงาย อบอุนทีเขาหลวง จ. นครศรีธรรมราช การสะทอนชีวิตมนุษยจากธรรมชาติและสิงแวดลMoreหนังสือรวมบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ที่ผู้เขียนเขียนขึ้นระหว่างฤดูฝนปี 2544 – 2548 นำมาตีพิมพ์หลังจากผู้เขียนเสียชีวิตไปแล้ว บางบทเคยผ่านการตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ บทกวีเป็นเรื่องราวชีวิตอันเรียบง่าย อบอุ่นที่เขาหลวง จ.

นครศรีธรรมราช การสะท้อนชีวิตมนุษย์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ในหุบเขา":


kulturawzywcu.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us